freebike

BUDE PŘELOŽENO

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

My, společnost HOMEPORT, s.r.o., IČ: 27143503, se sídlem Praha – Karlín, Křižíkova 237/36A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 99560, jako správce podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) zpracováváme vaše osobní údaje.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme naše klienty - subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci registrace a použivání bikesharingového systému Freebike Praha.

Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Automaticky zpracovávané osobní údaje

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči nebo operačním systému. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Při použití mobilní aplikace Freebike na mobilního telefonu či obdobném přístroji můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení, lokalizační údaje (GPS) apod.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Co je soubor cookie?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu a v našich mobilních aplikacích používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat služby), používáme technická cookies. Bez nich by naše služby nemohly vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš web zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s vámi smlouvu o poskytnutí služby, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s vámi nebude moci být uzavřena smlouva.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje ?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

1, Plnění a realizace smlouvy po poskytnutí služeb, provádění platebních transakcí za služby, vyřizování reklamací a požadavků

2, Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (zpracovatelům podle č. 4 odst 8 GDPR).

3, Uplatňování nároků ze smluvního vztahu po ukončení smlouvy (vyřizování reklamací, závazky a pohledávky vyplývající z uzavřených smluv)

4, GPS lokalizace – sledování polohy uživatele kola v systému Freebike po dobu výpůjčky za účelem zlepšování našich služeb, prevence odcizení a poškození

5, Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Registrace, uzavření a plnění smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom vás do systému Freebike registrovali a uzavřeli tím smlouvu o poskytování služeb. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytlovali zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje identifikační a platební.

Oprávněné zájmy

Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Souhlas

Pro další účely, například marketing můžeme zpracovat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším klientem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat využitím kontaktů níže.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).
Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

• zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR;

platební karty: nemáme údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
• orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis; v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi).
• jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti (např. Policie ČR). Hlášení pojistné události: za účelem řádného nahlášení a následného řešení případné pojistné události předáváme vaše osobní údaje společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480 (prostřednictvím společnosti RENOMIA a.s., IČ: 48391301).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Údaj, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daň. dokladů jde o dobu nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Zabezpečení osobních údajů

Pro řádné zabezpečení Vašich osobních údajů máme zavedena vhodná opatření jak technického, tak organizačního rázu. Záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16 let

Naše služby dle Obchodních podmínek nejsou určeny pro děti mladší 16 let.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

1, Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

2, Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

4, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

5, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

6, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

7, Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

8, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s námi jako Správcem ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky: infopraha@freebike.com
Písemně: HOMEPORT s.r.o.,Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín


V souvislosti s uplatněním vašich práv můžeme jako Správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.
Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111 Web: http://www.uoou.cz

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2019 přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.freebikeprague.com a v mobilní aplikaci Freebike.

Partners

Smart Prague

Moje Praha